0e002396369127c768e1a4aab77d1d85.jpg
ada7cbe6ae516b8ed51c08a03ae243ec.jpg
d23217b7702508096cdd673d2397c957.jpg
b034851a4e5b5084be392e9a0e857a77.jpg
b0555998db9c7e1280bcf19c3446ea02.jpg
84b0e77e08a0d2f78c3f71d59c6e2606.jpg
Úradné hodiny

Úradné a návštevné hodiny obecného úradu

Úradná tabuľa

Úradné oznamy obce

Ubytovanie

Turistická ubytovňa

Koronavírus

Oznamy týkajúce sa Covid-19

A A A

Výberové konanie na pozíciu účtovník/účtovníčka, ekonóm/ka obce

Obec Kolbasov v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Obecnom úrade v Kolbasove na pozíciu účtovník/účtovníčka.

 

Názov pracovného miesta:

·         účtovník/účtovníčka, ekonóm/ekonómka

Miesto výkonu práce:

·         Obec Kolbasov, Kolbasov 26, 067 66

Charakteristika pracovného miesta:

·         samostatné a komplexné vedenie podvojného účtovníctva obce,

·         zostavenie rozpočtu, rozpočtových opatrení počas roka,

·      spracovanie účtovnej závierky, finančných výkazov, štatistických výkazov, daňové priznanie,

·         zostavenie záverečného účtu a výročnej správy,

·         vypracovanie účtovnej závierky obce a konsolidovanej účtovnej závierky obce pre zabezpečenie ich overenie audítorom,

·         vyúčtovanie poskytnutých dotácií v stanovenom termíne a v predpísanej forme,

·         spolupráca s ÚPSVaR – refundácia miezd zamestnancov, ktorých prac. miesto bolo vytvorené na základe projektov ÚPSVaR,

·         komplexné vedenie miezd a personalistiky,

·         správa dane z nehnuteľností a poplatkov,

·         vedenie evidencie obyvateľov,

·         vedenie registratúrneho strediska,

·         vedenie podrobnej evidencie majetku obce,

·         pripravovanie podkladov na vykonávanie inventarizácie,

·         evidencia došlej pošty, vedenie podacieho denníka,

·         evidencia došlých faktúr, preskúmavanie ich vecnej správnosti a vykonávanie opatrení na ich včasnú úhradu a zabezpečenie povinného zverejňovania faktúr na webovom sídle obce,

·         plnenie ďalších úloh podľa potrieb obce

·         plnenie ďalších úloh podľa potrieb obce a zadania nadriadeného.

·         práca s DCOM (vedenie elektronickej registratúry),

Rozsah pracovného úväzku:

·         plný úväzok / dohodou

Kvalifikačné predpoklady:

Úplné stredné odborné vzdelanie – ekonomického smeru, účtovníctvo alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania

·         Prax v samospráve vítaná

Kritériá a požiadavky:

·         ovládanie podvojného účtovníctva – so zameraním na verejnú správu,

·         účtovníctvo v rozpočtových a príspevkových organizácií

·         znalosť platnej účtovnej, daňovej a rozpočtovej legislatívy

·          zákon o majetku obcí a obecnom zriadení

·         zákon o finančnej kontrole

·         zákon o účtovníctve

·         zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

·         ovládanie PC – programy: Word, Excel, Internet, minimálne na úrovni pokročilý

Prax:

v oblasti účtovníctva – minimálne 2 roky. Výhodou je znalosť ekonomiky a účtovníctva rozpočtových a príspevkových organizácií, ovládanie programu IFOsoft, skúsenosť s RISSAM a D-COM.

Zoznam požadovaných dokladov:

1.             žiadosť o zaradenie do výberového konania

2.             štruktúrovaný životopis

3.             úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

4.             kópia dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov

5.             písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Mzdové ohodnotenie:

Na základe Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum a miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania:

Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania Poštou alebo osobne do podateľne obecného úradu na Obec Kolbasov, Kolbasov 26, 067 66, alebo emailom na: obec@kolbasov.sk najneskôr do 15.01.2022

Označenie: „Výberové konanie“ –„ Účtovník/Účtovníčka, Ekonóm/Ekonómka “

Uchádzač o pracovnú pozíciu – účtovník/účtovníčka a ekonóm/ekonómka po splnení podmienok podania žiadosti a povinných dokladov k nej, bude pozvaný na pohovor.

Dátum možného nástupu: 1.2.2022

Kontakt:

Telefón: 0918 372 871

email: obec@kolbasov.sk

tlaciva
mobilnaappka
Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac